para yolladım iki tarafada para gitmedi

para yolladım iki tarafada para gitmedi