Papara dan paribu ya para gönderme

Papara dan paribu ya nasıl para göndere bilirim ?