Mail/Phone Order'i kapatma?

Kartlarimiza Mail/Phone Order’i kapatmak/açmak için bir özellik gelebilir?